Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to elastyczny sposób kształcenia stanowiący odpowiedź na ciągle zmieniające się wymagania rynku pracy oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się i zdobycia nowych umiejętności oraz ich formalnego potwierdzenia w stosunkowo krótkim czasie.

KKZ dają także możliwość zdobycia tytułu technika. Każdy zawód podzielony jest na kwalifikacje, które stanowią osobny i wyodrębniony zakres wiedzy i umiejętności składający się na dany zawód. Warunkiem do uzyskania dyplomu technika jest zdanie wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu (w zależności od kierunku może to być jedna lub więcej kwalifikacji) oraz posiadanie wykształcenia średniego.

 

NAUKA NA KKZ JEST BEZPŁATNA!

 

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Chcąc uzyskać tytuł technika* lub wykwalifikowanego robotnika należy uzyskać wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

Zajęcia na kursach kwalifikacyjnych to zarówno teoria jak i praktyka.

Nasza szkoła prowadzi kursy zawodowe pozwalające uzyskać kwalifikacje:

 

E.07 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.08 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,

 

które są podstawą uzyskania zawodu elektryka.

 

Chcąc uzyskać dyplom technika elektryka należy dodatkowo ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 

energialudzie pozytywni

*dyplom technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania wykształcenia średniego.